Original Tournament Report
Championship of Turkmenistan (women) [47472] (TKM, Ashgabad) Start: 2009-11-01
More information and rating report

ID Name Country     Rating Total Games DB
14000059 Geldyeva, Mekhri TKM     2247 16.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2009-11-01   Hanova, Gulnar   TKM 1988   1.0  
2 2009-11-01   Hallaeva, Bahar   TKM 2121   1.0  
3 2009-11-01   Ovezova, Maisa   TKM 2119   0.5  
4 2009-11-01   Atabayeva, Gozel   TKM 1978   1.0  
5 2009-11-01   Mominova, Leyla   TKM 0   1.0  
6 2009-11-01   Yalkanova, Merjen   TKM 1923   1.0  
7 2009-11-01   Ovezova, Mengli   TKM 0   1.0  
8 2009-11-01   Velmammedova, Zeykine   TKM 1946   1.0  
9 2009-11-01   Astanova, Zohre   TKM 0   1.0  
10 2009-11-01   Atabayeva, Ogulgerek   TKM 1905   1.0  
11 2009-11-01   Matyakubova, Yulduz   TKM 0   1.0  
12 2009-11-01   Djoraeva, Govkher   TKM 0   1.0  
13 2009-11-01   Isaeva, Aknyr   TKM 2038   0.5  
14 2009-11-01   Isayeva, Aynur   TKM 1939   1.0  
15 2009-11-01   Gurtgeldiyeva, Abadan   TKM 0   1.0  
16 2009-11-01   Owezdurdiyeva, Jemal   TKM 1844   1.0  
17 2009-11-01   Roziyeva, Aygyl   TKM 0   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14000679 Hallaeva, Bahar TKM     2121 15.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2009-11-01   Roziyeva, Aygyl   TKM 0   1.0  
2 2009-11-01   Geldyeva, Mekhri   TKM 2247   0  
3 2009-11-01   Hanova, Gulnar   TKM 1988   1.0  
4 2009-11-01   Ovezova, Maisa   TKM 2119   1.0  
5 2009-11-01   Atabayeva, Gozel   TKM 1978   1.0  
6 2009-11-01   Mominova, Leyla   TKM 0   1.0  
7 2009-11-01   Yalkanova, Merjen   TKM 1923   1.0  
8 2009-11-01   Ovezova, Mengli   TKM 0   1.0  
9 2009-11-01   Velmammedova, Zeykine   TKM 1946   1.0  
10 2009-11-01   Astanova, Zohre   TKM 0   0  
11 2009-11-01   Atabayeva, Ogulgerek   TKM 1905   1.0  
12 2009-11-01   Matyakubova, Yulduz   TKM 0   1.0  
13 2009-11-01   Djoraeva, Govkher   TKM 0   1.0  
14 2009-11-01   Isaeva, Aknyr   TKM 2038   1.0  
15 2009-11-01   Isayeva, Aynur   TKM 1939   1.0  
16 2009-11-01   Gurtgeldiyeva, Abadan   TKM 0   1.0  
17 2009-11-01   Owezdurdiyeva, Jemal   TKM 1844   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14000393 Ovezova, Maisa TKM     2119 13.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2009-11-01   Owezdurdiyeva, Jemal   TKM 1844   1.0  
2 2009-11-01   Roziyeva, Aygyl   TKM 0   1.0  
3 2009-11-01   Geldyeva, Mekhri   TKM 2247   0.5  
4 2009-11-01   Hallaeva, Bahar   TKM 2121   0  
5 2009-11-01   Hanova, Gulnar   TKM 1988   1.0  
6 2009-11-01   Atabayeva, Gozel   TKM 1978   0  
7 2009-11-01   Mominova, Leyla   TKM 0   1.0  
8 2009-11-01   Yalkanova, Merjen   TKM 1923   1.0  
9 2009-11-01   Ovezova, Mengli   TKM 0   1.0  
10 2009-11-01   Velmammedova, Zeykine   TKM 1946   1.0  
11 2009-11-01   Astanova, Zohre   TKM 0   1.0  
12 2009-11-01   Atabayeva, Ogulgerek   TKM 1905   0  
13 2009-11-01   Matyakubova, Yulduz   TKM 0   1.0  
14 2009-11-01   Djoraeva, Govkher   TKM 0   1.0  
15 2009-11-01   Isaeva, Aknyr   TKM 2038   1.0  
16 2009-11-01   Isayeva, Aynur   TKM 1939   1.0  
17 2009-11-01   Gurtgeldiyeva, Abadan   TKM 0   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14001896 Atabayeva, Gozel TKM     1978 11.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2009-11-01   Gurtgeldiyeva, Abadan   TKM 0   1.0  
2 2009-11-01   Owezdurdiyeva, Jemal   TKM 1844   1.0  
3 2009-11-01   Roziyeva, Aygyl   TKM 0   1.0  
4 2009-11-01   Geldyeva, Mekhri   TKM 2247   0  
5 2009-11-01   Hallaeva, Bahar   TKM 2121   0  
6 2009-11-01   Ovezova, Maisa   TKM 2119   1.0  
7 2009-11-01   Hanova, Gulnar   TKM 1988   1.0  
8 2009-11-01   Mominova, Leyla   TKM 0   1.0  
9 2009-11-01   Yalkanova, Merjen   TKM 1923   0.5  
10 2009-11-01   Ovezova, Mengli   TKM 0   1.0  
11 2009-11-01   Velmammedova, Zeykine   TKM 1946   0.5  
12 2009-11-01   Astanova, Zohre   TKM 0   0.5  
13 2009-11-01   Atabayeva, Ogulgerek   TKM 1905   0.5  
14 2009-11-01   Matyakubova, Yulduz   TKM 0   0  
15 2009-11-01   Djoraeva, Govkher   TKM 0   0.5  
16 2009-11-01   Isaeva, Aknyr   TKM 2038   1.0  
17 2009-11-01   Isayeva, Aynur   TKM 1939   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14003368 Mominova, Leyla TKM     0 10.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2009-11-01   Isayeva, Aynur   TKM 1939   1.0  
2 2009-11-01   Gurtgeldiyeva, Abadan   TKM 0   1.0  
3 2009-11-01   Owezdurdiyeva, Jemal   TKM 1844   1.0  
4 2009-11-01   Roziyeva, Aygyl   TKM 0   0  
5 2009-11-01   Geldyeva, Mekhri   TKM 2247   0  
6 2009-11-01   Hallaeva, Bahar   TKM 2121   0  
7 2009-11-01   Ovezova, Maisa   TKM 2119   0  
8 2009-11-01   Atabayeva, Gozel   TKM 1978   0  
9 2009-11-01   Hanova, Gulnar   TKM 1988   1.0  
10 2009-11-01   Yalkanova, Merjen   TKM 1923   0  
11 2009-11-01   Ovezova, Mengli   TKM 0   0.5  
12 2009-11-01   Velmammedova, Zeykine   TKM 1946   1.0  
13 2009-11-01   Astanova, Zohre   TKM 0   0.5  
14 2009-11-01   Atabayeva, Ogulgerek   TKM 1905   1.0  
15 2009-11-01   Matyakubova, Yulduz   TKM 0   1.0  
16 2009-11-01   Djoraeva, Govkher   TKM 0   1.0  
17 2009-11-01   Isaeva, Aknyr   TKM 2038   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14001322 Yalkanova, Merjen TKM     1923 10.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2009-11-01   Isaeva, Aknyr   TKM 2038   0.5  
2 2009-11-01   Isayeva, Aynur   TKM 1939   1.0  
3 2009-11-01   Gurtgeldiyeva, Abadan   TKM 0   1.0  
4 2009-11-01   Owezdurdiyeva, Jemal   TKM 1844   1.0  
5 2009-11-01   Roziyeva, Aygyl   TKM 0   1.0  
6 2009-11-01   Geldyeva, Mekhri   TKM 2247   0  
7 2009-11-01   Hallaeva, Bahar   TKM 2121   0  
8 2009-11-01   Ovezova, Maisa   TKM 2119   0  
9 2009-11-01   Atabayeva, Gozel   TKM 1978   0.5  
10 2009-11-01   Mominova, Leyla   TKM 0   1.0  
11 2009-11-01   Hanova, Gulnar   TKM 1988   1.0  
12 2009-11-01   Ovezova, Mengli   TKM 0   0  
13 2009-11-01   Velmammedova, Zeykine   TKM 1946   0  
14 2009-11-01   Astanova, Zohre   TKM 0   0  
15 2009-11-01   Atabayeva, Ogulgerek   TKM 1905   1.0  
16 2009-11-01   Matyakubova, Yulduz   TKM 0   1.0  
17 2009-11-01   Djoraeva, Govkher   TKM 0   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14003384 Astanova, Zohre TKM     0 9.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2009-11-01   Atabayeva, Ogulgerek   TKM 1905   0  
2 2009-11-01   Matyakubova, Yulduz   TKM 0   1.0  
3 2009-11-01   Djoraeva, Govkher   TKM 0   0  
4 2009-11-01   Isaeva, Aknyr   TKM 2038   0  
5 2009-11-01   Isayeva, Aynur   TKM 1939   1.0  
6 2009-11-01   Gurtgeldiyeva, Abadan   TKM 0   1.0  
7 2009-11-01   Owezdurdiyeva, Jemal   TKM 1844   1.0  
8 2009-11-01   Roziyeva, Aygyl   TKM 0   0  
9 2009-11-01   Geldyeva, Mekhri   TKM 2247   0  
10 2009-11-01   Hallaeva, Bahar   TKM 2121   1.0  
11 2009-11-01   Ovezova, Maisa   TKM 2119   0  
12 2009-11-01   Atabayeva, Gozel   TKM 1978   0.5  
13 2009-11-01   Mominova, Leyla   TKM 0   0.5  
14 2009-11-01   Yalkanova, Merjen   TKM 1923   1.0  
15 2009-11-01   Ovezova, Mengli   TKM 0   0.5  
16 2009-11-01   Velmammedova, Zeykine   TKM 1946   1.0  
17 2009-11-01   Hanova, Gulnar   TKM 1988   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14001756 Velmammedova, Zeykine TKM     1946 9.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2009-11-01   Matyakubova, Yulduz   TKM 0   1.0  
2 2009-11-01   Djoraeva, Govkher   TKM 0   1.0  
3 2009-11-01   Isaeva, Aknyr   TKM 2038   1.0  
4 2009-11-01   Isayeva, Aynur   TKM 1939   1.0  
5 2009-11-01   Gurtgeldiyeva, Abadan   TKM 0   0.5  
6 2009-11-01   Owezdurdiyeva, Jemal   TKM 1844   0.5  
7 2009-11-01   Roziyeva, Aygyl   TKM 0   1.0  
8 2009-11-01   Geldyeva, Mekhri   TKM 2247   0  
9 2009-11-01   Hallaeva, Bahar   TKM 2121   0  
10 2009-11-01   Ovezova, Maisa   TKM 2119   0  
11 2009-11-01   Atabayeva, Gozel   TKM 1978   0.5  
12 2009-11-01   Mominova, Leyla   TKM 0   0  
13 2009-11-01   Yalkanova, Merjen   TKM 1923   1.0  
14 2009-11-01   Ovezova, Mengli   TKM 0   1.0  
15 2009-11-01   Hanova, Gulnar   TKM 1988   1.0  
16 2009-11-01   Astanova, Zohre   TKM 0   0  
17 2009-11-01   Atabayeva, Ogulgerek   TKM 1905   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14002248 Ovezova, Mengli TKM     0 9.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2009-11-01   Djoraeva, Govkher   TKM 0   0.5  
2 2009-11-01   Isaeva, Aknyr   TKM 2038   1.0  
3 2009-11-01   Isayeva, Aynur   TKM 1939   0  
4 2009-11-01   Gurtgeldiyeva, Abadan   TKM 0   1.0  
5 2009-11-01   Owezdurdiyeva, Jemal   TKM 1844   1.0  
6 2009-11-01   Roziyeva, Aygyl   TKM 0   1.0  
7 2009-11-01   Geldyeva, Mekhri   TKM 2247   0  
8 2009-11-01   Hallaeva, Bahar   TKM 2121   0  
9 2009-11-01   Ovezova, Maisa   TKM 2119   0  
10 2009-11-01   Atabayeva, Gozel   TKM 1978   0  
11 2009-11-01   Mominova, Leyla   TKM 0   0.5  
12 2009-11-01   Yalkanova, Merjen   TKM 1923   1.0  
13 2009-11-01   Hanova, Gulnar   TKM 1988   1.0  
14 2009-11-01   Velmammedova, Zeykine   TKM 1946   0  
15 2009-11-01   Astanova, Zohre   TKM 0   0.5  
16 2009-11-01   Atabayeva, Ogulgerek   TKM 1905   1.0  
17 2009-11-01   Matyakubova, Yulduz   TKM 0   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14001810 Atabayeva, Ogulgerek TKM     1905 9.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2009-11-01   Astanova, Zohre   TKM 0   1.0  
2 2009-11-01   Hanova, Gulnar   TKM 1988   1.0  
3 2009-11-01   Matyakubova, Yulduz   TKM 0   1.0  
4 2009-11-01   Djoraeva, Govkher   TKM 0   0  
5 2009-11-01   Isaeva, Aknyr   TKM 2038   0.5  
6 2009-11-01   Isayeva, Aynur   TKM 1939   0  
7 2009-11-01   Gurtgeldiyeva, Abadan   TKM 0   1.0  
8 2009-11-01   Owezdurdiyeva, Jemal   TKM 1844   1.0  
9 2009-11-01   Roziyeva, Aygyl   TKM 0   1.0  
10 2009-11-01   Geldyeva, Mekhri   TKM 2247   0  
11 2009-11-01   Hallaeva, Bahar   TKM 2121   0  
12 2009-11-01   Ovezova, Maisa   TKM 2119   1.0  
13 2009-11-01   Atabayeva, Gozel   TKM 1978   0.5  
14 2009-11-01   Mominova, Leyla   TKM 0   0  
15 2009-11-01   Yalkanova, Merjen   TKM 1923   0  
16 2009-11-01   Ovezova, Mengli   TKM 0   0  
17 2009-11-01   Velmammedova, Zeykine   TKM 1946   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14000989 Isaeva, Aknyr TKM     2038 8.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2009-11-01   Yalkanova, Merjen   TKM 1923   0.5  
2 2009-11-01   Ovezova, Mengli   TKM 0   0  
3 2009-11-01   Velmammedova, Zeykine   TKM 1946   0  
4 2009-11-01   Astanova, Zohre   TKM 0   1.0  
5 2009-11-01   Atabayeva, Ogulgerek   TKM 1905   0.5  
6 2009-11-01   Matyakubova, Yulduz   TKM 0   1.0  
7 2009-11-01   Djoraeva, Govkher   TKM 0   0.5  
8 2009-11-01   Hanova, Gulnar   TKM 1988   1.0  
9 2009-11-01   Isayeva, Aynur   TKM 1939   0.5  
10 2009-11-01   Gurtgeldiyeva, Abadan   TKM 0   1.0  
11 2009-11-01   Owezdurdiyeva, Jemal   TKM 1844   0.5  
12 2009-11-01   Roziyeva, Aygyl   TKM 0   1.0  
13 2009-11-01   Geldyeva, Mekhri   TKM 2247   0.5  
14 2009-11-01   Hallaeva, Bahar   TKM 2121   0  
15 2009-11-01   Ovezova, Maisa   TKM 2119   0  
16 2009-11-01   Atabayeva, Gozel   TKM 1978   0  
17 2009-11-01   Mominova, Leyla   TKM 0   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14003406 Djoraeva, Govkher TKM     0 7.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2009-11-01   Ovezova, Mengli   TKM 0   0.5  
2 2009-11-01   Velmammedova, Zeykine   TKM 1946   0  
3 2009-11-01   Astanova, Zohre   TKM 0   1.0  
4 2009-11-01   Atabayeva, Ogulgerek   TKM 1905   1.0  
5 2009-11-01   Matyakubova, Yulduz   TKM 0   1.0  
6 2009-11-01   Hanova, Gulnar   TKM 1988   1.0  
7 2009-11-01   Isaeva, Aknyr   TKM 2038   0.5  
8 2009-11-01   Isayeva, Aynur   TKM 1939   0  
9 2009-11-01   Gurtgeldiyeva, Abadan   TKM 0   1.0  
10 2009-11-01   Owezdurdiyeva, Jemal   TKM 1844   0  
11 2009-11-01   Roziyeva, Aygyl   TKM 0   1.0  
12 2009-11-01   Geldyeva, Mekhri   TKM 2247   0  
13 2009-11-01   Hallaeva, Bahar   TKM 2121   0  
14 2009-11-01   Ovezova, Maisa   TKM 2119   0  
15 2009-11-01   Atabayeva, Gozel   TKM 1978   0.5  
16 2009-11-01   Mominova, Leyla   TKM 0   0  
17 2009-11-01   Yalkanova, Merjen   TKM 1923   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14001845 Isayeva, Aynur TKM     1939 7.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2009-11-01   Mominova, Leyla   TKM 0   0  
2 2009-11-01   Yalkanova, Merjen   TKM 1923   0  
3 2009-11-01   Ovezova, Mengli   TKM 0   1.0  
4 2009-11-01   Velmammedova, Zeykine   TKM 1946   0  
5 2009-11-01   Astanova, Zohre   TKM 0   0  
6 2009-11-01   Atabayeva, Ogulgerek   TKM 1905   1.0  
7 2009-11-01   Matyakubova, Yulduz   TKM 0   1.0  
8 2009-11-01   Djoraeva, Govkher   TKM 0   1.0  
9 2009-11-01   Isaeva, Aknyr   TKM 2038   0.5  
10 2009-11-01   Hanova, Gulnar   TKM 1988   1.0  
11 2009-11-01   Gurtgeldiyeva, Abadan   TKM 0   0.5  
12 2009-11-01   Owezdurdiyeva, Jemal   TKM 1844   1.0  
13 2009-11-01   Roziyeva, Aygyl   TKM 0   0  
14 2009-11-01   Geldyeva, Mekhri   TKM 2247   0  
15 2009-11-01   Hallaeva, Bahar   TKM 2121   0  
16 2009-11-01   Ovezova, Maisa   TKM 2119   0  
17 2009-11-01   Atabayeva, Gozel   TKM 1978   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14001683 Roziyeva, Aygyl TKM     0 4.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2009-11-01   Hallaeva, Bahar   TKM 2121   0  
2 2009-11-01   Ovezova, Maisa   TKM 2119   0  
3 2009-11-01   Atabayeva, Gozel   TKM 1978   0  
4 2009-11-01   Mominova, Leyla   TKM 0   1.0  
5 2009-11-01   Yalkanova, Merjen   TKM 1923   0  
6 2009-11-01   Ovezova, Mengli   TKM 0   0  
7 2009-11-01   Velmammedova, Zeykine   TKM 1946   0  
8 2009-11-01   Astanova, Zohre   TKM 0   1.0  
9 2009-11-01   Atabayeva, Ogulgerek   TKM 1905   0  
10 2009-11-01   Matyakubova, Yulduz   TKM 0   0  
11 2009-11-01   Djoraeva, Govkher   TKM 0   0  
12 2009-11-01   Isaeva, Aknyr   TKM 2038   0  
13 2009-11-01   Isayeva, Aynur   TKM 1939   1.0  
14 2009-11-01   Gurtgeldiyeva, Abadan   TKM 0   0.5  
15 2009-11-01   Owezdurdiyeva, Jemal   TKM 1844   0  
16 2009-11-01   Hanova, Gulnar   TKM 1988   1.0  
17 2009-11-01   Geldyeva, Mekhri   TKM 2247   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14002604 Gurtgeldiyeva, Abadan TKM     0 4.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2009-11-01   Atabayeva, Gozel   TKM 1978   0  
2 2009-11-01   Mominova, Leyla   TKM 0   0  
3 2009-11-01   Yalkanova, Merjen   TKM 1923   0  
4 2009-11-01   Ovezova, Mengli   TKM 0   0  
5 2009-11-01   Velmammedova, Zeykine   TKM 1946   0.5  
6 2009-11-01   Astanova, Zohre   TKM 0   0  
7 2009-11-01   Atabayeva, Ogulgerek   TKM 1905   0  
8 2009-11-01   Matyakubova, Yulduz   TKM 0   1.0  
9 2009-11-01   Djoraeva, Govkher   TKM 0   0  
10 2009-11-01   Isaeva, Aknyr   TKM 2038   0  
11 2009-11-01   Isayeva, Aynur   TKM 1939   0.5  
12 2009-11-01   Hanova, Gulnar   TKM 1988   1.0  
13 2009-11-01   Owezdurdiyeva, Jemal   TKM 1844   1.0  
14 2009-11-01   Roziyeva, Aygyl   TKM 0   0.5  
15 2009-11-01   Geldyeva, Mekhri   TKM 2247   0  
16 2009-11-01   Hallaeva, Bahar   TKM 2121   0  
17 2009-11-01   Ovezova, Maisa   TKM 2119   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14003392 Matyakubova, Yulduz TKM     0 3.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2009-11-01   Velmammedova, Zeykine   TKM 1946   0  
2 2009-11-01   Astanova, Zohre   TKM 0   0  
3 2009-11-01   Atabayeva, Ogulgerek   TKM 1905   0  
4 2009-11-01   Hanova, Gulnar   TKM 1988   0.5  
5 2009-11-01   Djoraeva, Govkher   TKM 0   0  
6 2009-11-01   Isaeva, Aknyr   TKM 2038   0  
7 2009-11-01   Isayeva, Aynur   TKM 1939   0  
8 2009-11-01   Gurtgeldiyeva, Abadan   TKM 0   0  
9 2009-11-01   Owezdurdiyeva, Jemal   TKM 1844   1.0  
10 2009-11-01   Roziyeva, Aygyl   TKM 0   1.0  
11 2009-11-01   Geldyeva, Mekhri   TKM 2247   0  
12 2009-11-01   Hallaeva, Bahar   TKM 2121   0  
13 2009-11-01   Ovezova, Maisa   TKM 2119   0  
14 2009-11-01   Atabayeva, Gozel   TKM 1978   1.0  
15 2009-11-01   Mominova, Leyla   TKM 0   0  
16 2009-11-01   Yalkanova, Merjen   TKM 1923   0  
17 2009-11-01   Ovezova, Mengli   TKM 0   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14001888 Owezdurdiyeva, Jemal TKM     1844 3.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2009-11-01   Ovezova, Maisa   TKM 2119   0  
2 2009-11-01   Atabayeva, Gozel   TKM 1978   0  
3 2009-11-01   Mominova, Leyla   TKM 0   0  
4 2009-11-01   Yalkanova, Merjen   TKM 1923   0  
5 2009-11-01   Ovezova, Mengli   TKM 0   0  
6 2009-11-01   Velmammedova, Zeykine   TKM 1946   0.5  
7 2009-11-01   Astanova, Zohre   TKM 0   0  
8 2009-11-01   Atabayeva, Ogulgerek   TKM 1905   0  
9 2009-11-01   Matyakubova, Yulduz   TKM 0   0  
10 2009-11-01   Djoraeva, Govkher   TKM 0   1.0  
11 2009-11-01   Isaeva, Aknyr   TKM 2038   0.5  
12 2009-11-01   Isayeva, Aynur   TKM 1939   0  
13 2009-11-01   Gurtgeldiyeva, Abadan   TKM 0   0  
14 2009-11-01   Hanova, Gulnar   TKM 1988   0  
15 2009-11-01   Roziyeva, Aygyl   TKM 0   1.0  
16 2009-11-01   Geldyeva, Mekhri   TKM 2247   0  
17 2009-11-01   Hallaeva, Bahar   TKM 2121   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
14000946 Hanova, Gulnar TKM     1988 1.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2009-11-01   Geldyeva, Mekhri   TKM 2247   0  
2 2009-11-01   Atabayeva, Ogulgerek   TKM 1905   0  
3 2009-11-01   Hallaeva, Bahar   TKM 2121   0  
4 2009-11-01   Matyakubova, Yulduz   TKM 0   0.5  
5 2009-11-01   Ovezova, Maisa   TKM 2119   0  
6 2009-11-01   Djoraeva, Govkher   TKM 0   0  
7 2009-11-01   Atabayeva, Gozel   TKM 1978   0  
8 2009-11-01   Isaeva, Aknyr   TKM 2038   0  
9 2009-11-01   Mominova, Leyla   TKM 0   0  
10 2009-11-01   Isayeva, Aynur   TKM 1939   0  
11 2009-11-01   Yalkanova, Merjen   TKM 1923   0  
12 2009-11-01   Gurtgeldiyeva, Abadan   TKM 0   0  
13 2009-11-01   Ovezova, Mengli   TKM 0   0  
14 2009-11-01   Owezdurdiyeva, Jemal   TKM 1844   1.0  
15 2009-11-01   Velmammedova, Zeykine   TKM 1946   0  
16 2009-11-01   Roziyeva, Aygyl   TKM 0   0  
17 2009-11-01   Astanova, Zohre   TKM 0   0  


 

« go back

©  World Chess Federation   |   Contact us: webmaster@fide.com   |  Developed and supported by Elista FIDE Office   |   Ratings qustions: Elista FIDE Office