Original Tournament Report
Perm Blitz 4 [190476] (RUS, Perm) Start: 2018-06-17
More information and rating report

ID Name Country     Rating Total Games DB
4144520 Sannikov, Vitaly RUS     2135 15.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2018-06-17   Guseinov, Valery   RUS 0   1.0  
2 2018-06-17   Stepanov, Maksim   RUS 0   1.0  
3 2018-06-17   Mustaev, Nikolay   RUS 0   1.0  
4 2018-06-17   Azanov, Pavel   RUS 0   1.0  
5 2018-06-17   Ukhov, Dmitriy   RUS 1797   1.0  
6 2018-06-17      Forfeit (-)  
7 2018-06-17   Klots, Leonid   RUS 2034   1.0  
8 2018-06-17   Tsyganov, Alexander   RUS 2182   0.5  
9 2018-06-17   Korolev, Pavel   RUS 0   1.0  
10 2018-06-17   Makarov, Mark   RUS 0   1.0  
11 2018-06-17   Koskov, Boris   RUS 1962   0.5  
12 2018-06-17   Bezusov, Pavel   RUS 1719   1.0  
13 2018-06-17   Orekhov, Viktor   RUS 2121   1.0  
14 2018-06-17   Mikhaylov, Gennadiy   RUS 1683   1.0  
15 2018-06-17   Plekhov, Oleg   RUS 1997   0.5  
16 2018-06-17   Cherviakov, Valery   RUS 1992   0.5  
17 2018-06-17   Polivaev, Dmitriy   RUS 1925   0.5  
18 2018-06-17   Kuznetsova, Polina   RUS 1680   1.0  
19 2018-06-17   Hein, Vladimir   RUS 1860   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
4188543 Tsyganov, Alexander RUS     2182 14.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2018-06-17   Kuznetsova, Polina   RUS 1680   1.0  
2 2018-06-17   Hein, Vladimir   RUS 1860   0  
3 2018-06-17   Guseinov, Valery   RUS 0   0  
4 2018-06-17   Stepanov, Maksim   RUS 0   1.0  
5 2018-06-17   Mustaev, Nikolay   RUS 0   1.0  
6 2018-06-17   Azanov, Pavel   RUS 0   1.0  
7 2018-06-17   Ukhov, Dmitriy   RUS 1797   1.0  
8 2018-06-17   Sannikov, Vitaly   RUS 2135   0.5  
9 2018-06-17   Klots, Leonid   RUS 2034   1.0  
10 2018-06-17      Forfeit (-)  
11 2018-06-17   Korolev, Pavel   RUS 0   1.0  
12 2018-06-17   Makarov, Mark   RUS 0   1.0  
13 2018-06-17   Koskov, Boris   RUS 1962   1.0  
14 2018-06-17   Bezusov, Pavel   RUS 1719   1.0  
15 2018-06-17   Orekhov, Viktor   RUS 2121   0  
16 2018-06-17   Mikhaylov, Gennadiy   RUS 1683   1.0  
17 2018-06-17   Plekhov, Oleg   RUS 1997   1.0  
18 2018-06-17   Cherviakov, Valery   RUS 1992   1.0  
19 2018-06-17   Polivaev, Dmitriy   RUS 1925   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
24188832 Koskov, Boris RUS     1962 12.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2018-06-17   Plekhov, Oleg   RUS 1997   0  
2 2018-06-17   Cherviakov, Valery   RUS 1992   0  
3 2018-06-17   Polivaev, Dmitriy   RUS 1925   1.0  
4 2018-06-17   Kuznetsova, Polina   RUS 1680   1.0  
5 2018-06-17   Hein, Vladimir   RUS 1860   1.0  
6 2018-06-17   Guseinov, Valery   RUS 0   1.0  
7 2018-06-17   Stepanov, Maksim   RUS 0   1.0  
8 2018-06-17   Mustaev, Nikolay   RUS 0   1.0  
9 2018-06-17   Azanov, Pavel   RUS 0   1.0  
10 2018-06-17   Ukhov, Dmitriy   RUS 1797   1.0  
11 2018-06-17   Sannikov, Vitaly   RUS 2135   0.5  
12 2018-06-17   Klots, Leonid   RUS 2034   1.0  
13 2018-06-17   Tsyganov, Alexander   RUS 2182   0  
14 2018-06-17   Korolev, Pavel   RUS 0   1.0  
15 2018-06-17   Makarov, Mark   RUS 0 Forfeit (+)  
16 2018-06-17      Forfeit (-)  
17 2018-06-17   Bezusov, Pavel   RUS 1719   0  
18 2018-06-17   Orekhov, Viktor   RUS 2121   1.0  
19 2018-06-17   Mikhaylov, Gennadiy   RUS 1683   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
34147192 Hein, Vladimir RUS     1860 13.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2018-06-17   Klots, Leonid   RUS 2034   0.5  
2 2018-06-17   Tsyganov, Alexander   RUS 2182   1.0  
3 2018-06-17   Korolev, Pavel   RUS 0   1.0  
4 2018-06-17   Makarov, Mark   RUS 0   1.0  
5 2018-06-17   Koskov, Boris   RUS 1962   0  
6 2018-06-17   Bezusov, Pavel   RUS 1719   1.0  
7 2018-06-17   Orekhov, Viktor   RUS 2121   1.0  
8 2018-06-17   Mikhaylov, Gennadiy   RUS 1683   1.0  
9 2018-06-17   Plekhov, Oleg   RUS 1997   1.0  
10 2018-06-17   Cherviakov, Valery   RUS 1992   0.5  
11 2018-06-17   Polivaev, Dmitriy   RUS 1925   1.0  
12 2018-06-17   Kuznetsova, Polina   RUS 1680   1.0  
13 2018-06-17      Forfeit (-)  
14 2018-06-17   Guseinov, Valery   RUS 0   0  
15 2018-06-17   Stepanov, Maksim   RUS 0   1.0  
16 2018-06-17   Mustaev, Nikolay   RUS 0   1.0  
17 2018-06-17   Azanov, Pavel   RUS 0   0.5  
18 2018-06-17   Ukhov, Dmitriy   RUS 1797   1.0  
19 2018-06-17   Sannikov, Vitaly   RUS 2135   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
4148614 Plekhov, Oleg RUS     1997 12.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2018-06-17   Koskov, Boris   RUS 1962   1.0  
2 2018-06-17   Bezusov, Pavel   RUS 1719   0.5  
3 2018-06-17   Orekhov, Viktor   RUS 2121   0.5  
4 2018-06-17   Mikhaylov, Gennadiy   RUS 1683   1.0  
5 2018-06-17      Forfeit (-)  
6 2018-06-17   Cherviakov, Valery   RUS 1992   0.5  
7 2018-06-17   Polivaev, Dmitriy   RUS 1925   1.0  
8 2018-06-17   Kuznetsova, Polina   RUS 1680   1.0  
9 2018-06-17   Hein, Vladimir   RUS 1860   0  
10 2018-06-17   Guseinov, Valery   RUS 0   0  
11 2018-06-17   Stepanov, Maksim   RUS 0   1.0  
12 2018-06-17   Mustaev, Nikolay   RUS 0   1.0  
13 2018-06-17   Azanov, Pavel   RUS 0   1.0  
14 2018-06-17   Ukhov, Dmitriy   RUS 1797   1.0  
15 2018-06-17   Sannikov, Vitaly   RUS 2135   0.5  
16 2018-06-17   Klots, Leonid   RUS 2034   1.0  
17 2018-06-17   Tsyganov, Alexander   RUS 2182   0  
18 2018-06-17   Korolev, Pavel   RUS 0   1.0  
19 2018-06-17   Makarov, Mark   RUS 0 Forfeit (+)  
ID Name Country     Rating Total Games DB
4186044 Orekhov, Viktor RUS     2121 10.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2018-06-17      Forfeit (-)  
2 2018-06-17   Mikhaylov, Gennadiy   RUS 1683   1.0  
3 2018-06-17   Plekhov, Oleg   RUS 1997   0.5  
4 2018-06-17   Cherviakov, Valery   RUS 1992   1.0  
5 2018-06-17   Polivaev, Dmitriy   RUS 1925   0  
6 2018-06-17   Kuznetsova, Polina   RUS 1680   1.0  
7 2018-06-17   Hein, Vladimir   RUS 1860   0  
8 2018-06-17   Guseinov, Valery   RUS 0   1.0  
9 2018-06-17   Stepanov, Maksim   RUS 0   1.0  
10 2018-06-17   Mustaev, Nikolay   RUS 0   0  
11 2018-06-17   Azanov, Pavel   RUS 0   1.0  
12 2018-06-17   Ukhov, Dmitriy   RUS 1797   0  
13 2018-06-17   Sannikov, Vitaly   RUS 2135   0  
14 2018-06-17   Klots, Leonid   RUS 2034   1.0  
15 2018-06-17   Tsyganov, Alexander   RUS 2182   1.0  
16 2018-06-17   Korolev, Pavel   RUS 0   1.0  
17 2018-06-17   Makarov, Mark   RUS 0 Forfeit (+)  
18 2018-06-17   Koskov, Boris   RUS 1962   0  
19 2018-06-17   Bezusov, Pavel   RUS 1719   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
24111813 Cherviakov, Valery RUS     1992 11.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2018-06-17   Makarov, Mark   RUS 0   1.0  
2 2018-06-17   Koskov, Boris   RUS 1962   1.0  
3 2018-06-17   Bezusov, Pavel   RUS 1719   0.5  
4 2018-06-17   Orekhov, Viktor   RUS 2121   0  
5 2018-06-17   Mikhaylov, Gennadiy   RUS 1683   1.0  
6 2018-06-17   Plekhov, Oleg   RUS 1997   0.5  
7 2018-06-17      Forfeit (-)  
8 2018-06-17   Polivaev, Dmitriy   RUS 1925   0  
9 2018-06-17   Kuznetsova, Polina   RUS 1680   1.0  
10 2018-06-17   Hein, Vladimir   RUS 1860   0.5  
11 2018-06-17   Guseinov, Valery   RUS 0   1.0  
12 2018-06-17   Stepanov, Maksim   RUS 0   1.0  
13 2018-06-17   Mustaev, Nikolay   RUS 0   1.0  
14 2018-06-17   Azanov, Pavel   RUS 0   1.0  
15 2018-06-17   Ukhov, Dmitriy   RUS 1797   0  
16 2018-06-17   Sannikov, Vitaly   RUS 2135   0.5  
17 2018-06-17   Klots, Leonid   RUS 2034   0.5  
18 2018-06-17   Tsyganov, Alexander   RUS 2182   0  
19 2018-06-17   Korolev, Pavel   RUS 0   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
54125570 Polivaev, Dmitriy RUS     1925 11.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2018-06-17   Korolev, Pavel   RUS 0   1.0  
2 2018-06-17   Makarov, Mark   RUS 0   1.0  
3 2018-06-17   Koskov, Boris   RUS 1962   0  
4 2018-06-17   Bezusov, Pavel   RUS 1719   0  
5 2018-06-17   Orekhov, Viktor   RUS 2121   1.0  
6 2018-06-17   Mikhaylov, Gennadiy   RUS 1683   1.0  
7 2018-06-17   Plekhov, Oleg   RUS 1997   0  
8 2018-06-17   Cherviakov, Valery   RUS 1992   1.0  
9 2018-06-17      Forfeit (-)  
10 2018-06-17   Kuznetsova, Polina   RUS 1680   1.0  
11 2018-06-17   Hein, Vladimir   RUS 1860   0  
12 2018-06-17   Guseinov, Valery   RUS 0   1.0  
13 2018-06-17   Stepanov, Maksim   RUS 0   1.0  
14 2018-06-17   Mustaev, Nikolay   RUS 0   1.0  
15 2018-06-17   Azanov, Pavel   RUS 0   0  
16 2018-06-17   Ukhov, Dmitriy   RUS 1797   1.0  
17 2018-06-17   Sannikov, Vitaly   RUS 2135   0.5  
18 2018-06-17   Klots, Leonid   RUS 2034   0.5  
19 2018-06-17   Tsyganov, Alexander   RUS 2182   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
4159446 Guseinov, Valery RUS     0 10.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2018-06-17   Sannikov, Vitaly   RUS 2135   0  
2 2018-06-17   Klots, Leonid   RUS 2034   1.0  
3 2018-06-17   Tsyganov, Alexander   RUS 2182   1.0  
4 2018-06-17   Korolev, Pavel   RUS 0   1.0  
5 2018-06-17   Makarov, Mark   RUS 0   1.0  
6 2018-06-17   Koskov, Boris   RUS 1962   0  
7 2018-06-17   Bezusov, Pavel   RUS 1719   1.0  
8 2018-06-17   Orekhov, Viktor   RUS 2121   0  
9 2018-06-17   Mikhaylov, Gennadiy   RUS 1683   0  
10 2018-06-17   Plekhov, Oleg   RUS 1997   1.0  
11 2018-06-17   Cherviakov, Valery   RUS 1992   0  
12 2018-06-17   Polivaev, Dmitriy   RUS 1925   0  
13 2018-06-17   Kuznetsova, Polina   RUS 1680   1.0  
14 2018-06-17   Hein, Vladimir   RUS 1860   1.0  
15 2018-06-17      Forfeit (-)  
16 2018-06-17   Stepanov, Maksim   RUS 0 Forfeit (+)  
17 2018-06-17   Mustaev, Nikolay   RUS 0   1.0  
18 2018-06-17   Azanov, Pavel   RUS 0   0  
19 2018-06-17   Ukhov, Dmitriy   RUS 1797   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
4153847 Klots, Leonid RUS     2034 10.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2018-06-17   Hein, Vladimir   RUS 1860   0.5  
2 2018-06-17   Guseinov, Valery   RUS 0   0  
3 2018-06-17   Stepanov, Maksim   RUS 0   1.0  
4 2018-06-17   Mustaev, Nikolay   RUS 0   1.0  
5 2018-06-17   Azanov, Pavel   RUS 0   1.0  
6 2018-06-17   Ukhov, Dmitriy   RUS 1797   0.5  
7 2018-06-17   Sannikov, Vitaly   RUS 2135   0  
8 2018-06-17      Forfeit (-)  
9 2018-06-17   Tsyganov, Alexander   RUS 2182   0  
10 2018-06-17   Korolev, Pavel   RUS 0   1.0  
11 2018-06-17   Makarov, Mark   RUS 0   1.0  
12 2018-06-17   Koskov, Boris   RUS 1962   0  
13 2018-06-17   Bezusov, Pavel   RUS 1719   1.0  
14 2018-06-17   Orekhov, Viktor   RUS 2121   0  
15 2018-06-17   Mikhaylov, Gennadiy   RUS 1683   1.0  
16 2018-06-17   Plekhov, Oleg   RUS 1997   0  
17 2018-06-17   Cherviakov, Valery   RUS 1992   0.5  
18 2018-06-17   Polivaev, Dmitriy   RUS 1925   0.5  
19 2018-06-17   Kuznetsova, Polina   RUS 1680   1.0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
4148282 Azanov, Pavel RUS     0 9.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2018-06-17   Mustaev, Nikolay   RUS 0   1.0  
2 2018-06-17      Forfeit (-)  
3 2018-06-17   Ukhov, Dmitriy   RUS 1797   1.0  
4 2018-06-17   Sannikov, Vitaly   RUS 2135   0  
5 2018-06-17   Klots, Leonid   RUS 2034   0  
6 2018-06-17   Tsyganov, Alexander   RUS 2182   0  
7 2018-06-17   Korolev, Pavel   RUS 0   1.0  
8 2018-06-17   Makarov, Mark   RUS 0   1.0  
9 2018-06-17   Koskov, Boris   RUS 1962   0  
10 2018-06-17   Bezusov, Pavel   RUS 1719   1.0  
11 2018-06-17   Orekhov, Viktor   RUS 2121   0  
12 2018-06-17   Mikhaylov, Gennadiy   RUS 1683   1.0  
13 2018-06-17   Plekhov, Oleg   RUS 1997   0  
14 2018-06-17   Cherviakov, Valery   RUS 1992   0  
15 2018-06-17   Polivaev, Dmitriy   RUS 1925   1.0  
16 2018-06-17   Kuznetsova, Polina   RUS 1680   0.5  
17 2018-06-17   Hein, Vladimir   RUS 1860   0.5  
18 2018-06-17   Guseinov, Valery   RUS 0   1.0  
19 2018-06-17   Stepanov, Maksim   RUS 0 Forfeit (+)  
ID Name Country     Rating Total Games DB
54110220 Bezusov, Pavel RUS     1719 7.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2018-06-17   Mikhaylov, Gennadiy   RUS 1683   0.5  
2 2018-06-17   Plekhov, Oleg   RUS 1997   0.5  
3 2018-06-17   Cherviakov, Valery   RUS 1992   0.5  
4 2018-06-17   Polivaev, Dmitriy   RUS 1925   1.0  
5 2018-06-17   Kuznetsova, Polina   RUS 1680   0.5  
6 2018-06-17   Hein, Vladimir   RUS 1860   0  
7 2018-06-17   Guseinov, Valery   RUS 0   0  
8 2018-06-17   Stepanov, Maksim   RUS 0   1.0  
9 2018-06-17   Mustaev, Nikolay   RUS 0   1.0  
10 2018-06-17   Azanov, Pavel   RUS 0   0  
11 2018-06-17   Ukhov, Dmitriy   RUS 1797   0  
12 2018-06-17   Sannikov, Vitaly   RUS 2135   0  
13 2018-06-17   Klots, Leonid   RUS 2034   0  
14 2018-06-17   Tsyganov, Alexander   RUS 2182   0  
15 2018-06-17   Korolev, Pavel   RUS 0   1.0  
16 2018-06-17   Makarov, Mark   RUS 0 Forfeit (+)  
17 2018-06-17   Koskov, Boris   RUS 1962   1.0  
18 2018-06-17      Forfeit (-)  
19 2018-06-17   Orekhov, Viktor   RUS 2121   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
34340980 Ukhov, Dmitriy RUS     1797 7.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2018-06-17   Stepanov, Maksim   RUS 0   1.0  
2 2018-06-17   Mustaev, Nikolay   RUS 0   1.0  
3 2018-06-17   Azanov, Pavel   RUS 0   0  
4 2018-06-17      Forfeit (-)  
5 2018-06-17   Sannikov, Vitaly   RUS 2135   0  
6 2018-06-17   Klots, Leonid   RUS 2034   0.5  
7 2018-06-17   Tsyganov, Alexander   RUS 2182   0  
8 2018-06-17   Korolev, Pavel   RUS 0   0  
9 2018-06-17   Makarov, Mark   RUS 0   1.0  
10 2018-06-17   Koskov, Boris   RUS 1962   0  
11 2018-06-17   Bezusov, Pavel   RUS 1719   1.0  
12 2018-06-17   Orekhov, Viktor   RUS 2121   1.0  
13 2018-06-17   Mikhaylov, Gennadiy   RUS 1683   0  
14 2018-06-17   Plekhov, Oleg   RUS 1997   0  
15 2018-06-17   Cherviakov, Valery   RUS 1992   1.0  
16 2018-06-17   Polivaev, Dmitriy   RUS 1925   0  
17 2018-06-17   Kuznetsova, Polina   RUS 1680   1.0  
18 2018-06-17   Hein, Vladimir   RUS 1860   0  
19 2018-06-17   Guseinov, Valery   RUS 0   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
44181760 Kuznetsova, Polina RUS     1680 6.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2018-06-17   Tsyganov, Alexander   RUS 2182   0  
2 2018-06-17   Korolev, Pavel   RUS 0   1.0  
3 2018-06-17   Makarov, Mark   RUS 0   1.0  
4 2018-06-17   Koskov, Boris   RUS 1962   0  
5 2018-06-17   Bezusov, Pavel   RUS 1719   0.5  
6 2018-06-17   Orekhov, Viktor   RUS 2121   0  
7 2018-06-17   Mikhaylov, Gennadiy   RUS 1683   1.0  
8 2018-06-17   Plekhov, Oleg   RUS 1997   0  
9 2018-06-17   Cherviakov, Valery   RUS 1992   0  
10 2018-06-17   Polivaev, Dmitriy   RUS 1925   0  
11 2018-06-17      Forfeit (-)  
12 2018-06-17   Hein, Vladimir   RUS 1860   0  
13 2018-06-17   Guseinov, Valery   RUS 0   0  
14 2018-06-17   Stepanov, Maksim   RUS 0   1.0  
15 2018-06-17   Mustaev, Nikolay   RUS 0   1.0  
16 2018-06-17   Azanov, Pavel   RUS 0   0.5  
17 2018-06-17   Ukhov, Dmitriy   RUS 1797   0  
18 2018-06-17   Sannikov, Vitaly   RUS 2135   0  
19 2018-06-17   Klots, Leonid   RUS 2034   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
34332090 Mikhaylov, Gennadiy RUS     1683 4.5 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2018-06-17   Bezusov, Pavel   RUS 1719   0.5  
2 2018-06-17   Orekhov, Viktor   RUS 2121   0  
3 2018-06-17      Forfeit (-)  
4 2018-06-17   Plekhov, Oleg   RUS 1997   0  
5 2018-06-17   Cherviakov, Valery   RUS 1992   0  
6 2018-06-17   Polivaev, Dmitriy   RUS 1925   0  
7 2018-06-17   Kuznetsova, Polina   RUS 1680   0  
8 2018-06-17   Hein, Vladimir   RUS 1860   0  
9 2018-06-17   Guseinov, Valery   RUS 0   1.0  
10 2018-06-17   Stepanov, Maksim   RUS 0   1.0  
11 2018-06-17   Mustaev, Nikolay   RUS 0   0  
12 2018-06-17   Azanov, Pavel   RUS 0   0  
13 2018-06-17   Ukhov, Dmitriy   RUS 1797   1.0  
14 2018-06-17   Sannikov, Vitaly   RUS 2135   0  
15 2018-06-17   Klots, Leonid   RUS 2034   0  
16 2018-06-17   Tsyganov, Alexander   RUS 2182   0  
17 2018-06-17   Korolev, Pavel   RUS 0   1.0  
18 2018-06-17   Makarov, Mark   RUS 0 Forfeit (+)  
19 2018-06-17   Koskov, Boris   RUS 1962   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
24158100 Mustaev, Nikolay RUS     0 4.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2018-06-17   Azanov, Pavel   RUS 0   0  
2 2018-06-17   Ukhov, Dmitriy   RUS 1797   0  
3 2018-06-17   Sannikov, Vitaly   RUS 2135   0  
4 2018-06-17   Klots, Leonid   RUS 2034   0  
5 2018-06-17   Tsyganov, Alexander   RUS 2182   0  
6 2018-06-17   Korolev, Pavel   RUS 0   1.0  
7 2018-06-17   Makarov, Mark   RUS 0   1.0  
8 2018-06-17   Koskov, Boris   RUS 1962   0  
9 2018-06-17   Bezusov, Pavel   RUS 1719   0  
10 2018-06-17   Orekhov, Viktor   RUS 2121   1.0  
11 2018-06-17   Mikhaylov, Gennadiy   RUS 1683   1.0  
12 2018-06-17   Plekhov, Oleg   RUS 1997   0  
13 2018-06-17   Cherviakov, Valery   RUS 1992   0  
14 2018-06-17   Polivaev, Dmitriy   RUS 1925   0  
15 2018-06-17   Kuznetsova, Polina   RUS 1680   0  
16 2018-06-17   Hein, Vladimir   RUS 1860   0  
17 2018-06-17   Guseinov, Valery   RUS 0   0  
18 2018-06-17   Stepanov, Maksim   RUS 0 Forfeit (+)  
19 2018-06-17      Forfeit (-)  
ID Name Country     Rating Total Games DB
34159131 Korolev, Pavel RUS     0 2.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2018-06-17   Polivaev, Dmitriy   RUS 1925   0  
2 2018-06-17   Kuznetsova, Polina   RUS 1680   0  
3 2018-06-17   Hein, Vladimir   RUS 1860   0  
4 2018-06-17   Guseinov, Valery   RUS 0   0  
5 2018-06-17   Stepanov, Maksim   RUS 0   0  
6 2018-06-17   Mustaev, Nikolay   RUS 0   0  
7 2018-06-17   Azanov, Pavel   RUS 0   0  
8 2018-06-17   Ukhov, Dmitriy   RUS 1797   1.0  
9 2018-06-17   Sannikov, Vitaly   RUS 2135   0  
10 2018-06-17   Klots, Leonid   RUS 2034   0  
11 2018-06-17   Tsyganov, Alexander   RUS 2182   0  
12 2018-06-17      Forfeit (-)  
13 2018-06-17   Makarov, Mark   RUS 0   1.0  
14 2018-06-17   Koskov, Boris   RUS 1962   0  
15 2018-06-17   Bezusov, Pavel   RUS 1719   0  
16 2018-06-17   Orekhov, Viktor   RUS 2121   0  
17 2018-06-17   Mikhaylov, Gennadiy   RUS 1683   0  
18 2018-06-17   Plekhov, Oleg   RUS 1997   0  
19 2018-06-17   Cherviakov, Valery   RUS 1992   0  
ID Name Country     Rating Total Games DB
34369783 Makarov, Mark RUS     0 1.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2018-06-17   Cherviakov, Valery   RUS 1992   0  
2 2018-06-17   Polivaev, Dmitriy   RUS 1925   0  
3 2018-06-17   Kuznetsova, Polina   RUS 1680   0  
4 2018-06-17   Hein, Vladimir   RUS 1860   0  
5 2018-06-17   Guseinov, Valery   RUS 0   0  
6 2018-06-17   Stepanov, Maksim   RUS 0   1.0  
7 2018-06-17   Mustaev, Nikolay   RUS 0   0  
8 2018-06-17   Azanov, Pavel   RUS 0   0  
9 2018-06-17   Ukhov, Dmitriy   RUS 1797   0  
10 2018-06-17   Sannikov, Vitaly   RUS 2135   0  
11 2018-06-17   Klots, Leonid   RUS 2034   0  
12 2018-06-17   Tsyganov, Alexander   RUS 2182   0  
13 2018-06-17   Korolev, Pavel   RUS 0   0  
14 2018-06-17      Forfeit (-)  
15 2018-06-17   Koskov, Boris   RUS 1962 Forfeit (-)  
16 2018-06-17   Bezusov, Pavel   RUS 1719 Forfeit (-)  
17 2018-06-17   Orekhov, Viktor   RUS 2121 Forfeit (-)  
18 2018-06-17   Mikhaylov, Gennadiy   RUS 1683 Forfeit (-)  
19 2018-06-17   Plekhov, Oleg   RUS 1997 Forfeit (-)  
ID Name Country     Rating Total Games DB
34369791 Stepanov, Maksim RUS     0 1.0 Game
Round Opp. name Opp. Fed. Title W.Title Opp. Rtng Score View
1 2018-06-17   Ukhov, Dmitriy   RUS 1797   0  
2 2018-06-17   Sannikov, Vitaly   RUS 2135   0  
3 2018-06-17   Klots, Leonid   RUS 2034   0  
4 2018-06-17   Tsyganov, Alexander   RUS 2182   0  
5 2018-06-17   Korolev, Pavel   RUS 0   1.0  
6 2018-06-17   Makarov, Mark   RUS 0   0  
7 2018-06-17   Koskov, Boris   RUS 1962   0  
8 2018-06-17   Bezusov, Pavel   RUS 1719   0  
9 2018-06-17   Orekhov, Viktor   RUS 2121   0  
10 2018-06-17   Mikhaylov, Gennadiy   RUS 1683   0  
11 2018-06-17   Plekhov, Oleg   RUS 1997   0  
12 2018-06-17   Cherviakov, Valery   RUS 1992   0  
13 2018-06-17   Polivaev, Dmitriy   RUS 1925   0  
14 2018-06-17   Kuznetsova, Polina   RUS 1680   0  
15 2018-06-17   Hein, Vladimir   RUS 1860   0  
16 2018-06-17   Guseinov, Valery   RUS 0 Forfeit (-)  
17 2018-06-17      Forfeit (-)  
18 2018-06-17   Mustaev, Nikolay   RUS 0 Forfeit (-)  
19 2018-06-17   Azanov, Pavel   RUS 0 Forfeit (-)  


 

« go back

©  World Chess Federation   |   Contact us: webmaster@fide.com   |  Developed and supported by Elista FIDE Office   |   Ratings qustions: Elista FIDE Office